A Plus B

View as PDF

Submit solution

Points: 5.00 (partial)
Time limit: 3.0s
C++11 1.0s
Python 3 1.0s
Memory limit: 501M
C++11 488M
Python 3 488M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type
Allowed languages
C++, Python, scratch-run

Nam đang ngồi trong lớp học toán. Anh ta được giáo viên toán của mình yêu cầu làm một số bài toán cộng đơn giản. Tuy nhiên, đơn giản đối với bạn và tôi có thể không đơn giản đối với Nam, vì vậy hãy giúp anh ấy!

Mô tả đầu vào

Dòng đầu tiên chứa số nguyên ~N~ (~1 \le N \le 100\,000~), là số lượng phép toán giáo viên đưa ra.

~N~ dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 2 số nguyên mà Nam cần tính kết quả phép cộng 2 số đó.

Ràng buộc

Các số đều trong khoảng ~-1\,000\,000\,000~ đến ~1\,000\,000\,000~.

Mô tả đầu ra

In ra ~N~ dòng, dòng thứ ~i~ là kết quả của phép cộng thứ ~i~

Sample Input

2
1 1
-1 0

Sample Output

2
-1

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.