Submit solution

Points: 5.00 (partial)
Time limit: 3.0s
Python 3 1.0s
Memory limit: 501M
Python 3 488M
Input: stdin
Output: stdout

Problem type
Allowed languages
C++, Python, scratch-run

Nam đang đi học toán ở trường, và chương trình dạy của trường khá là khác là với toán bình thường.

Cụ thể, hôm nay cậu sẽ học ba phép tính:

  • a ! b tương đương với ~a^2 - b^2~.
  • a @ b tương đương với ~(a \times b) + (2a - 3)~.
  • a # b tương đương ~a \times b \times (b - 14)~.

Yêu cầu: Hãy giúp Nam thực hiện những phép tính trên?

Mô tả đầu vào

Dòng đầu gồm số a.

Dòng hai là kí hiệu phép toán !, @ hoặc #.

Dòng cuối là số b.

Ràng buộc

~−100 \le a, b \le 100~.

Mô tả đầu ra

In ra kết quả phép toán.

Sample Input

-61
!
-25

Sample Output

3096

Comments

Please read the guidelines before commenting.  • 0
    ThaiBao2401  commented on 19, May, 2024, 20:30

    ÁDFGHJKLPOIUYTREWQZXCVBNM