Speed Fines

View as PDF

Submit solution

Points: 5.00 (partial)
Time limit: 3.0s
Python 3 1.0s
Memory limit: 500M
Python 3 488M
Input: stdin
Output: stdout

Problem type
Allowed languages
C++, Python, scratch-run

Nhiều nơi hiện có các biển báo "radar" để cảnh báo các lái xe biết tốc độ của chúng là gì, với hy vọng chúng sẽ chậm lại.

Khi một người lái xe bị đi vượt quá tốc độ cho phép, thông báo sẽ hiển thị thông tin cho người lái xe dựa trên tốc độ của người đó so với tốc độ tiêu chuẩn theo bảng sau:

KM/h quá tiêu chuẩn Fine
1 đến 20 $100
21 đến 30 $270
31 hoặc hơn $500

Yêu cầu: Hãy in ra số tiền phạt cho các biển báo "radar"?

Mô tả đầu vào

Gồm hai số là tốc độ của xe và tốc độ tiêu chuẩn

Ràng buộc

Các số đều trong khoảng 1 đến 1000.

Mô tả đầu ra

  • Nếu người lái xe không chạy quá tốc độ thì in ra Congratulations, you are within the speed limit!
  • Nếu người lái xe chạy quá tốc độ thì in ra You are speeding and your fine is F. với F là số tiền phạt.

Sample Input 1

39 40

Sample Output 1

Congratulations, you are within the speed limit!

Sample Input 2

120 100

Sample Output 2

You are speeding and your fine is $100.

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.