Missing Number

View as PDF

Submit solution

Points: 5.00 (partial)
Time limit: 3.0s
Python 3 1.0s
Memory limit: 501M
Python 3 488M
Input: stdin
Output: stdout

Problem type
Allowed languages
C++, Python, scratch-run

Số S được gọi là trung bình cộng của hai số ~R_1~ và ~R_2~ nếu: ~S = \frac{R_1 + R_2}{2}~. Món quà sinh nhật của Bình cho Nam là hai số nguyên ~R_1~​ và ~R_2~​.

Nam nhanh chóng tính toán trung bình cộng của chúng nhưng sau đó lại quên mất giá trị ~R_2~

Yêu cầu: Giúp Nam khôi phục ~R_2~.

Mô tả đầu vào

Một dòng duy nhất chứa hai số nguyên ~R_1~ và ~S~

Ràng buộc

Các số đều trong khoảng -1000 đến 1000.

Mô tả đầu ra

In ra số ~R_2~ tìm được.

Sample Input

11 15

Sample Output

19

Comments

Please read the guidelines before commenting.