Đổi chỗ 2 chữ số

View as PDF

Submit solution

Points: 5.00 (partial)
Time limit: 3.0s
Python 3 1.0s
Memory limit: 501M
Python 3 488M
Input: stdin
Output: stdout

Suggester:
Problem type
Allowed languages
C++, Python, scratch-run

Nhập vào số tự nhiên ~N~ có 2 chữ số.

Yêu cầu: Hãy đảo vị trí 2 chữ số của nó và in ra màn hình số mới nhận được.

Mô tả đầu vào

Một dòng duy nhất chứa số tự nhiên ~N~ (Có thể có số 0 đứng đầu).

Ràng buộc

~10 \le N \le 99~.

Mô tả đầu ra

Một số tự nhiên duy nhất là kết quả cần tìm (Có thể có số 0 đứng đầu).

Sample Input 1

79

Sample Output 1

97

Sample Input 2

10

Sample Output 2

01

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.