Tournament Selection

View as PDF

Submit solution

Points: 5.00 (partial)
Time limit: 3.0s
Python 3 1.0s
Memory limit: 500M
Python 3 488M
Input: stdin
Output: stdout

Problem type
Allowed languages
C++, Python, scratch-run

Mỗi người chơi trong một giải đấu sẽ chơi sáu trận. Không có hoà. Giám đốc giải đấu đặt các cầu thủ theo nhóm dựa trên kết quả của các trận đấu như sau:

  • Nếu người chơi thắng 5 hoặc 6 trận, họ sẽ được xếp vào Nhóm 1;
  • Nếu người chơi thắng 3 hoặc 4 trận, họ sẽ được xếp vào Nhóm 2;
  • Nếu người chơi thắng 1 hoặc 2 trận, họ sẽ được xếp vào Nhóm 3;
  • Nếu người chơi không thắng bất kỳ trò chơi nào, họ sẽ bị loại khỏi giải đấu.

Yêu cầu: Viết chương trình để xác định nhóm mà người chơi được đặt vào?

Mô tả đầu vào

Gồm 6 chữ cái W hoặc L thể hiện trận đấu thắng hoặc thua.

Mô tả đầu ra

In ra số thứ tự nhóm mà người chơi được phân vào hoặc in ra -1 nếu bị loại.

Sample Input 1

W L W W L W

Sample Output 1

2

Sample Input 2

L L L L L L

Sample Output 2

-1

Comments

Please read the guidelines before commenting.