Submit solution

Points: 1.00 (partial)
Time limit: 1.0s
SCRATCH 3.0s
Memory limit: 500M
SCRATCH 1G
Input: stdin
Output: stdout

Problem type
Allowed languages
C++, Python, scratch-run

Cho số nguyên ~N~. Hỏi tổng các số tự nhiên từ 1 đến ~N~ bằng bao nhiêu

Mô tả đầu vào

1 dòng duy nhất chứa số nguyên ~N~

Ràng buộc

~1 \le N \le 100.000.000~.

Mô tả đầu ra

In ra tổng các số tự nhiên từ 1 đến ~N~ bằng bao nhiêu

Sample Input

4

Sample Output

10

Comments

Please read the guidelines before commenting.