Số nhà

View as PDF

Submit solution

Points: 1.00 (partial)
Time limit: 1.0s
SCRATCH 5.0s
Memory limit: 488M
SCRATCH 488M
Input: stdin
Output: stdout

Problem type
Allowed languages
C++, Python, scratch-run

Nam trên đường đi học về đi qua một con phố có ~n~ ngôi nhà được đánh số từ 1 tới ~n~. Những ngôi nhà bên trái của dãy phố được đánh số lẻ, ở bên phải được đánh số chẵn. Nam vừa đi vừa nhìn sang bên trái và tính nhẩm tổng các số nhà trên con phố bên tay trái.

Yêu cầu: Giúp Nam tính tổng các số nhà trên con phố bên tay trái?

Mô tả đầu vào

  • Chứa duy nhất chứa số tự nhiên ~n~.

Ràng buộc

~1 \le n \le 100.000.000~.

Mô tả đầu ra

In ra kết quả phép toán.

Sample Input

5

Sample Output

9

Comments

Please read the guidelines before commenting.