Lost Number

View as PDF

Submit solution

Points: 5.00 (partial)
Time limit: 1.0s
Python 3 2.0s
Memory limit: 543M
Python 3 488M
Input: stdin
Output: stdout

Problem type
Allowed languages
C++, Python, scratch-run

Thấy giáo viết các số tự nhiên từ 1 đến N, mỗi số lên 1 thẻ bài. Sau khi viết xong, thầy giáo cất đi đúng 1 tấm thẻ và xáo trộn N - 1 thẻ bài còn lại.

Thầy giáo yêu cầu bạn phải tìm ra được lá bài bị giấu đi chứa số mấy?

Mô tả đầu vào

Dòng đầu tiên chứa số nguyên ~N~

Dòng tiếp theo chứa ~N - 1~ số nguyên trên các thể bài mà thầy giáo để lại (trừ lá bài bị cất đi)

Ràng buộc

~2 \le N \le 1.000.000~.

Mô tả đầu ra

In ra con số trên thẻ bài bị thầy giáo giấu đi.

Sample Input

4
3 4 1

Sample Output

2

Comments

Please read the guidelines before commenting.